YR1B20RCCYR1B10KCCYR1B10RCCYR1B100KCCYR1B1K0CCYR1B49K9CCYR1B100RCCYR1B499KCCYR1B249RCCYR1B1M0CCYR1B20KCCYR1B49R9CCYR1B475RCCYR1B5K49CCYR1B1K82CCYR1B102KCCYR1B80K6CCYR1B332RCCYR1B4K64CCYR1B2K43CCYR1B16K2CCYR1B200RCCYR1B12K7CCYR1B19K6CCYR1B825RCCYR1B61K9CCYR1B2K37CCYR1B4K75CCYR1B12K1CCYR1B30K1CCYR1B93K1CCYR1B42K2CCYR1B27K4CCYR1B210KCCYR1B365RCCYR1B1K37CCYR1B97K6CCYR1B200KCCYR1B107KCCYR1B10K2CCYR1B95K3CCYR1B43K2CCYR1B68K1CCYR1B15KCCYR1B5K62CCYR1B115KCCYR1B5K11CCYR1B6K19CCYR1B82K5CCYR1B73K2CCYR1B121KCCYR1B71K5CCYR1B13K3CCYR1B1K33CCYR1B205KCCYR1B249KCCYR1B2K74CCYR1B348RCCYR1B7K5CCYR1B5K36CCYR1B113KCCYR1B66R5CCYR1B10R2CCYR1B10R5CCYR1B10R7CCYR1B11R3CCYR1B11R5CCYR1B11R8CCYR1B11RCCYR1B12R1CCYR1B12R4CCYR1B12R7CCYR1B13R3CCYR1B13R7CCYR1B13RCCYR1B143RCCYR1B14R3CCYR1B14R7CCYR1B14RCCYR1B15R4CCYR1B15R8CCYR1B15RCCYR1B16R2CCYR1B16R5CCYR1B16R9CCYR1B17R4CCYR1B17R8CCYR1B18R2CCYR1B18R7CCYR1B19R1CCYR1B19R6CCYR1B20R5CCYR1B21R5CCYR1B21RCCYR1B22R1CCYR1B22R6CCYR1B23R2CCYR1B23R7CCYR1B24R3CCYR1B24R9CCYR1B25R5CCYR1B261KCCYR1B26R1CCYR1B26R7CCYR1B274KCCYR1B27R4CCYR1B280KCCYR1B287KCCYR1B28R7CCYR1B28RCCYR1B294KCCYR1B29R4CCYR1B309KCCYR1B30R1CCYR1B30R9CCYR1B316KCCYR1B31R6CCYR1B324KCCYR1B32R4CCYR1B33R2CCYR1B340KCCYR1B348KCCYR1B34R8CCYR1B34RCCYR1B35R7CCYR1B365KCCYR1B36R5CCYR1B374KCCYR1B37R4CCYR1B383KCCYR1B38R3CCYR1B39R2CCYR1B402KCCYR1B40R2CCYR1B412KCCYR1B41R2CCYR1B422KCCYR1B42R2CCYR1B43R2CCYR1B442KCCYR1B44R2CCYR1B453KCCYR1B45R3CCYR1B464KCCYR1B46R4CCYR1B47R5CCYR1B487KCCYR1B48R7CCYR1B523KCCYR1B52R3CCYR1B536KCCYR1B549KCCYR1B54R9CCYR1B576KCCYR1B57R6CCYR1B590KCCYR1B604KCCYR1B60R4CCYR1B634KCCYR1B63R4CCYR1B649KCCYR1B665KCCYR1B698KCCYR1B69R8CCYR1B715KCCYR1B732KCCYR1B73R2CCYR1B768KCCYR1B76R8CCYR1B787KCCYR1B806KCCYR1B80R6CCYR1B845KCCYR1B84R5CCYR1B866KCCYR1B887KCCYR1B88R7CCYR1B931KCCYR1B93R1CCYR1B953KCCYR1B976KCCYR1B97R6CCYR1B2K61YR1B4K02YR1B3K01YR1B24K3YR1B46K4YR1B3K32CCYR1B102RCCYR1B105KCCYR1B105RCCYR1B107RCCYR1B10K5CCYR1B10K7CCYR1B110KCCYR1B110RCCYR1B113RCCYR1B115RCCYR1B118KCCYR1B118RCCYR1B11K3CCYR1B11K5CCYR1B11K8CCYR1B11KCCYR1B121RCCYR1B124KCCYR1B124RCCYR1B127KCCYR1B127RCCYR1B12K4CCYR1B130KCCYR1B130RCCYR1B133KCCYR1B133RCCYR1B137KCCYR1B137RCCYR1B13K7CCYR1B13KCCYR1B140KCCYR1B140RCCYR1B143KCCYR1B147KCCYR1B147RCCYR1B14K3CCYR1B14K7CCYR1B14KCCYR1B150KCCYR1B150RCCYR1B154KCCYR1B154RCCYR1B158KCCYR1B158RCCYR1B15K4CCYR1B15K8CCYR1B162KCCYR1B162RCCYR1B165KCCYR1B165RCCYR1B169KCCYR1B169RCCYR1B16K5CCYR1B16K9CCYR1B174KCCYR1B174RCCYR1B178KCCYR1B178RCCYR1B17K4CCYR1B17K8CCYR1B182KCCYR1B182RCC